Услуги

Цялостното проектиране при разработване на проекти по специалности в техническа и работна фаза:Част Архитектура – разпределения, разрези, фасади, детайли, спецификации, 3D изображения – екстериорен и интериорен дизайн;

Част Конструктивна – конструктивни чертежи за стоманобетонни, стоманени, комбинирани и дървени конструкции; статически изчисления, разработка на детайли, производствени чертежи (за стоманени и сглобяеми стоманобетонни конструкции), подробни количествени сметки;

Част ОВК – чертежи, топлотехническо оразмеряване и ефективност, или доклад за енергийна ефективност, количествени сметки;

Част ВиК – вътрешни и площадкови инсталации – чертежи, оразмеряване и количествени сметки;

Част Електро – вътрешни и външни инсталации – чертежи, силнотокови, осветителни и слаботокови инсталации, оразмерителни изчисления и количествени сметки;

Част План за безопасност и здраве – чертежи, схеми, мерки за безопасни условия на труд, информационни листа;

Част Пожарна безопасност – евакуационни схеми, пасивни и активни мерки за пожаро-защита;

Част Геодезия и Вертикална планировка – геодезическо заснемане, вертикална планировка, съобразена с теренните условия, трасировъчен план;

Част Геология – изготвяне на инженерно-геоложки доклад и геоложки проучвания;

Фирмата предлага съпътстващи дейности на строителния процес като: оформяне на строителни книжа, изготвяне на технически паспорти, попълване в кадастъра на имоти и сгради, авторски, инвестиционен и строителен надзор.