Реализирани Проекти

 • Помещение за монтаж на гуми в УПИ ХХIII-"За обществено ползване" в кв.152 по ПУП на гр.Своге, Общ. Своге, Област Софийска

 • Двуетажна вилна сграда находяща се в ОСП на мах."Старо село" в с.Свидня, Общ. Своге, Обл.Софийска

 • Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-107, кв.1 по ПУП на с.Локорско, Община Нови Искър

 • Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-535, кв.126 по ПУП на гр.Своге, Област Софийска

 • Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-252, кв.16, кв.Вердикал, гр.Банкя

 • Двуетажна жилищна сграда в квартал 135, УПИ XV-420, кв.Гниляне,район „Нови Искър”, гр.София

 • Вилна сграда, находяща се в границите на о.п. на мах.“Круша“, с.Свидня, Община Своге

 • Център за обучение и отдих” в имота на ВЕЦ „ЦЕРОВО“ , им. № 053 087, землището на с. Церово , м. Требеж

 • Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVII-771, кв.4 в мах.”Калугерица”, по ПУП на с.Владо Тричков, Община Своге

 • Еднофамилна жилищна сграда в ПИ, находяща се в границите на о.п. на махала "Лак" в с.Миланово, Община Своге, Област Софийска

 • Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ VII-118, кв.20 по ПУП на мах.”Долни Желен -Разширението” с.Церово,Община Своге

 • Двуфамилна двуетажна, жилищна сграда в УПИ -89, кв. 7, в.з. „Симеоново Север ”, кв.”Симеоново”, гр.София

 • Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХII-72, кв.15 по ПУП на с.Владо Тричков, Община Своге, Област Софийска

 • Жилищна сграда на три етажа в УПИ VI-990,991, кв. 81 по регулационния план на гр.Своге, Община Своге

 • Вилна сграда в ПИ 015028, м."Киселеца" по КВС на с.Свидня, Община Своге

 • Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 013122, м.”Драготиница” по КВС на с.Свидня, Община Своге

 • Разширение и реконструкция на спортна зала към СОУ “Иван Вазов“ – гр.Своге

 • Бетонов възел в гр.София, кв.Враждебна, р-н Кремиковци, УПИ Х-277; Инвеститор: „Златна Панега Бетон“ ЕООД

 • Двуетажна еднофамилна жилищна сграда” УПИ ІХ-1316, кв.105, кв.“Драгалевци-разширение-юг“, гр.София

 • Еднофамилна жилищна сграда в кв.117, УПИ XLVI-16010, гр.Нови Искър, кв.Гниляне

 • Реконструкция на фонтан на площад Бански район Оборище; Възложител: Столична Община